Ručení za nezaplacenou daň

S účinností od 1. 4. 2011 byl zaveden v zákoně č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty institut ručení za nezaplacenou DPH. Pro ručení zakotvené v ustanovení § 108 a § 109 ZDPH platí obecná východiska právní teorie. Je institutem zajišťovacím a je existenčně vázán na zajištěný hlavní závazek a sleduje jeho osud. Zanikne jen se závazkem, zanikne-li daňový subjekt bez právního nástupce, povinnost ručitele uhradit nedoplatek tím není dotčena).

Realizace může nastoupit až tehdy, kdy dlužník nezaplatí. Po novele ZDPH od 1.1.2013 mohou být ručiteli příjemci plnění a třetí osoby

Nezaplacená daň

Ručení příjemcem zdanitelného plnění

 • Naplnil tzv. znalostní test ohledně neuhrazení daně či zasažení transakce podvodem bez ekonomického opodstatnění přijal zdanitelné plnění za cenu zjevně odchylnou od ceny obvyklé
 • Poskytl úplatu za zdanitelné plnění zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
 • Poskytl úplatu za zdanitelné plnění zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než je účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn
 • Přijal plnění od poskytovatele, o kterém je v okamžiku uskutečnění dotčeného zdanitelného plnění, zveřejněno, že se jedná o nespolehlivého plátce
 • Jde o DPH z dodání pohonných hmot distributorem pohonných hmot a v okamžiku dodání není o poskytovateli tohoto plnění zveřejněno, že je registrován jako distributor

Ručení třetí osoby

Za nezaplacenou daň ručí i osoba, která je oprávněným příjemcem zboží, které podléhají spotřebním daní a je povinen zaplatit spotřební daň. Jde o DPH vztahující se na dodání zboží třetí osobě od osoby, která pořídila uvedené zboží z jiného členského státu.

Kdy vzniká ručitelský vztah?

Ručitelský vztah podle § 109 odst. 1 ZDPH vzniká pokud příjemce v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění věděl nebo mohl vědět, že daň uvedena na daňovém dokladu:

 • Nebude úmyslně zaplacena
 • Plátce který uskutečňuje zdanitelné plnění, se dostane do postavení, ve kterém nebude moci zaplatit daň
 • Úmyslně vyláká daňové výhody nebo dojde ke zkrácení daně

Ručitelský vztah vzniká již uskutečněním zdanitelného plnění a stačí, aby byla naplněna jedna z podmínek uvedených výše.

Z dikce zákona vyplývá, že z hlediska podmínek ručení dle § 109 ZDPH postačuje zavinění nedbalostní, a to i v podobě nedbalosti nevědomé.

Informace GFŘ

Rizikové transakce

 1. Obchodování za neobvyklou cenu.
 2.  Ručení při úhradě na účet vedený poskytovatelem platební služeb mimo
 3. Ručení při úhradě na účet vedený poskytovatelem platební služeb mimo tuzemsko (§ 109 odst. 2 písm. b) ZDPH)
 4.  Ručení za nespolehlivého plátce
 5. Ručitelský vztah při dodání pohonných hmot distributorem (§ 109 odst. 4 ZDPH)

Jak tedy zaplatit DPH za poskytovatele plnění?

 1.  posílá se na účet správce daně poskytovatele plnění 80039-xxx/0710
 2.  variabilní í symbol se uvede kmenová část DIČ poskytovatele plnění
 3.  specifický symbol se uvede kmenová část DIČ poskytovatele plnění
 4.  do zprávy se uvede: datum uskutečnění plnění DD/MM/RRRR-P a datum přijetí úplaty DD/MM/RRRR-U

Zdroj: www.financnisprava.cz

Sdílet:

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *